Abram Room

Bed and Sofa
7.4
BRRip

Bed and Sofa

1927  

Bed and Sofa

زوجی متاهل آپارتمان کوچکی در مسکو دارند. وقتی یکی از دوستان قدیمی مرد به شهر می آید، مکانی برای خود نمی تواند پیدا کند. مرد او را به خانه خود ...