Aitor Arregi

The Endless Trench
7.2
Bluray

The Endless Trench

The Endless Trench سال هزار و نهصد و سی و شش است و حکومت فاشیستی بر کشور غلبه کرده. قرار است مردی به هر نحوی که شده است کشته شود اما همسرش عزمش ...